Abdest

Namaz se ne prima bez abdesta

Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, kada želite namaz obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite, i po glavama svojim potarite, i noge svoje do iza članaka (operite).” (El-Maide, 6.)

Od Ibn-Omera se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne prima se namaz bez abdesta.”

Ibn-Abbas kaže da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Naređeno mi je da se abdestim prije obavljanja namaza.”

Alija b. Ebi-Talib prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ključ namaza je abdest, početak mu je tekbir, a završetak selam.”

Islamski učenjaci se slažu da je abdest uvjet, bez kojeg ne vrijedi namaz.

Vrijednost abdesta

Ebu-Hurejre kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se abdesti musliman, pa opere svoje lice, sa vodom ili zadnjom kapi vode spadaju grijesi koje je počinio svojim očima. Kada opere svoje ruke, sa vodom ili zadnjom kapi vode spadaju grijesi koje je počinio svojim rukama. Kada opere svoje noge, sa vodom ili zadnjom kapi vode spadaju grijesi koje je počinio svojim nogama, pa se tako potpuno očisti od grijeha.”

Osman b. Affan prenosi da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se propisno abdesti, njegovo tijelo će se očistiti od grijeha, čak i ispod noktiju.”

Ebu-Hurejre kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ukrasi (svjetlo) vjernika (na Sudnjem danu) biće do onog mjesta do kojeg je dostizala voda kad se abdestio.”

Hvaleći one koji ustrajavaju u ovome ibadetu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Samo se pravi vjernik pridržava redovnog uzimanja abdesta.”

Humran kaže da je Osman b. Affan jedne prilike zatražio vodu za abdest, te se abdestio na isti način kako se abdestio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim je kazao da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko uzme abdest na način kako sam se ja abdestio, zatim skrušeno klanja dva rekata, biće mu oprošteni prošli grijesi.”

U drugoj predaji Alija b. Ebi-Talib prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Upotpunjavanje abdesta u neugodnostima, koračanje prema džamiji i isčekivanje narednog, poslije obavljenog namaza, čisti od grijeha.”

-Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se abdesti kod kuće, potom ode u džamiju, biva u namazu sve dok se ne vrati kući, i neka ne prepliće svoje ručne prste.”

U drugom hadisu Avf b. Haris prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko se abdesti upotpunjavajući svoj abdest, potom ode u džamiju, ali ne stigne u džemat, Allah ćemu dati nagradu kao onima koji su klanjali u džematu, a to neće umanjiti njihovu nagradu.”

Kako se uzima abdest?