“Kada je neko od vas u namazu, on razgovara sa svojim Gospodarom.“

(Buhari i Muslim)

“Uzvišeni Allah je zabranio Vatri da jede tragove sedžde.“

(Buhari i Muslim)

“Na Sudnjem danu moj ummet će biti prepoznat po bijelim oznakama od tragova abdesta...“

(Buhari i Muslim)

Prodrmao je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedno drvo, pa je sa drveta počelo opadati lišće, tada se Poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrenu jednom ashabu i reče mu:” Ovakav je slučaj sa vjernikom kada stane na namaz, s njega tada padaju grijesi, kao što ovo lišće opada sa drveta.”

(Taberani)

“Kada dodje Allahov rob i stane da obavi namaz, Uzvišeni Allah stavi njegove grijehe na njegovu glavu, pa kada čovjek obavi ruku ili sedždu, spadaju ti grijesi sa njega i tako se čisti od grijeha.”

(Tirmizi)

Upitao je Abdullah ibn Mesud Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ” Koje je djelo najmilije Uzvišenom Allahu”? Pa mu je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: ” Namaz koji je obavljen na vrijeme.”

(Buhari)

“ Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu jeste namaz. Ako mu namaz bude ispravan, bit će mu ispravna i ostala djela, a ako bude neispravan, bit će mu neispravna i ostala djela. ”

(Tirmizi)

Nemaš vremena za Onoga ko te stvorio?

Uvaženi čitaoče, Uzvišeni Allah ti poklanja svaki dan 24 sata vremena, tj. 1440 minuta, a od tebe traži da izdvojiš za Njega samo 30 minuta da bi obavio obavezne (farz) namaze i ti opet kažeš da nemaš vremena za namaz?

24

sata dnevno

1440

minuta dnevno

5

namaza u toku dana i noći

30

minuta potrebno za obavljanje 5 farz namaza

Allah ti dao svako dobro, provedi 30 minuta dnevno u namazu i posveti ga svome Stvoritelju, na taj način Mu iskaži zahvalnost na svim blagodatima kojim te je počastio.

"Vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju.”

(En-Nisa', 103.)
00:00:00
Pogledajte našu vaktiju za cijeli svijet
Odaberite drugu lokaciju:
12:12.2019 / 31.12.2020
Zora
izlazak sunca
Podne
Ikindija
Akšam
Jacija

Opasnost ostavljanja namaza

1.

Uzvišeni Allah kaže: “ Svaki čovjek je odgovoran za ono što je radio, osim sretnika, oni će se u džennetskim baščama raspitivati o nevjernicima: ‘Šta vas je u Sekar/Džehennem dovelo?’ ‘Nismo’, reći će, ‘bili od onih koji su namaz obavljali. ”(El-Muddessir, 38–43)

2.

Uzvišeni Allah kaže: “To su ti vjerovjesnici koje je Allah milošću Svojom obasuo, potomci Ademovi i onih koje smo sa Nuhom nosili, i potomci Ibrahimovi i Israilovi, i onih koje smo uputili i odabrali. Kad bi im se ajeti Milostivog čitali, oni bi licem na tle padali i plakali. A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći.”(Merjem, 58–59)

3.

Uzvišeni Allah kaže: “Pazi! Kada duša dopre do ključnih kosti, i vikne se: ‘Ima li doktora?’, i on se uvjeri da je to čas rastanka i noga se uz nogu savije, toga dana će Gospodaru tvome priveden biti: ‘Nije vjerovao, nije namaz obavljao, nego je poricao i leđa okretao, a onda svojima bahato odlazio.’ Teško tebi! Teško tebi! I još jednom: Teško tebi! Teško tebi!” (El-Kijama, 26–35)

4.

Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Doista je između čovjeka i širka i nevjerstva ostavljanje namaza.”

5.

Abdullah b. Šekik el-Ukajli kazuje:
“Ashabi Allahovog Poslanika nisu smatrali da je ostavljanje bilo kojeg djela nevjerstvo, osim ostavljanja namaza.”

6.

Ibn Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Onaj ko propusti ikindija-namaz kao da je izgubio svoju porodicu i imetak.”

7.

Abdullah b. Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednog dana, govoreći o namazu, rekao:
“Onaj ko bude redovno obavljao namaz, to će mu biti svjetlost, dokaz i spas na Sudnjem danu. A onaj ko ne bude redovno klanjao, ne bude čuvao svoj namaz, neće imati svjetlosti, niti dokaza, niti spasa. On će na Sudnjem danu biti sa Karunom, faraonom, Hamanom, i sa Ubejjom b. Halefom.”

8.

Ebu Umama el-Bahili prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Odrješivat će se veze/karike islama, jedna po jedna, pa kada god se odriješi jedna, ljudi će se prihvatiti za onu koja je slijedi. Prva veza koja će se odvezati jeste suđenje po Allahovom zakonu, a zadnja je namaz.”

9.

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Između roba i širka ne postoji ništa drugo osim ostavljanja namaza, pa onaj ko ga ostavio, počinio je širk.”

10.

Ubada b. Samit, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: “Allah je ljudima propisao pet namaza, pa ko dođe sa njima, i nije ništa od njih izostavio, on ima od Allaha obećanje da će ga uvesti u Džennet, a onaj ko ne dođe sa njima, on nema kod Allaha obećanje, ako htjedne, kaznit će ga, a ako htjedne, uvest će ga u Džennet.”

11.

Ebu Derda, radijallahu anhu, kazuje:
“Moj prisni prijatelj (Poslanik) oporučio mi je da ne činim širk Allahu – da Mu nikoga ne smatram ravnim ni u čemu, pa čak ni onda kada bih bio iskomadan ili spaljen, da svjesno ne izostavljam propisane – farz-namaze, jer onaj koji to učini, kod Allaha nema nikakvo obećanje da će ga čuvati i štititi, i da ne pijem alkohol jer je on doista ključ svakog zla.”

12.

Ibn Kajjim je rekao:
“Muslimani se ne razilaze u pogledu toga da je namjerno izostavljanje obaveznih – farz-namaza, toliko da prođe namasko vrijeme, jedan od najvećih grijeha, i da je grijeh ostavljanja namaza veći od ubistva, bespravnog uzimanja imetka, bluda, krađe, pijenja alkohola, i da se počinilac tog grijeha izlaže Allahovoj kazni i srdžbi na dunjaluku i na ahiretu.”