Sabah namaz

Sabah-namaz ima četiri rekata i to:

2

sunneta

2

farza

Sabahski sunnet

Sabahski sunnet se sastoji od dva rekata. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kratko bi učio na sabahskom sunnetu. Od Aiše, r.a., prenosi se da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kanjao je dva kratka rekata između ezana i ikameta prije sabah-namaza.”
Aiša, r.a., majka vjernika, kaže: "Nije bilo dobrovoljnog namaza kome je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, posvećivao više pažnje od sabahskog sunneta."
U jednom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Dva rekata sabahskog sunneta draži su mi od ovoga svijeta i onoga što je na njemu."
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije ostavljao dva rekata sabahskog sunneta čak ni na putu.

Sabahski farz

Sabahaski farz se sastoji od dva rekata. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uobičajavao je na sabahskom farzu oduljiti učenje, ali bi ga ponekad i skratio. Ebu-Berze prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na sabah-namazu učio između šezdeset i stotinu ajeta.

Odlike sabah namaza

Sabah-namaz je izvor snage, živahnosti i raspoloženja za mu`mina.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Kada god neko od vas (navečer) zaspi, šejtan na njegovom potiljku zaveže tri čvora. Svaki čvor udari govoreći: `Pred tobom je duga noć pa spavaj`. Ako se rob probudi i spomene Allaha, odriješi se jedan čvor. Ako uzme abdest, odriješi se još jedan čvor. A ako i klanja, odriješe se svi ti čvorovi te osvane energičan i veseo (dobre volje). U protivnom, osvane neraspoložen i lijen.”


Ovaj nam hadis jasno ukazuje da su ljudi koji ne klanjaju sabah-namaz lišeni raspoloženja, živahnosti i unutarnjeg mira.

Sabah-namaz je dnevna vaga iskrenosti imana ili uvlačenja licemjerstva u srce muslimana.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Nema težeg namaza dvoličnjacima od sabaha i jacije, a da znaju kakve su (nagrade) u njima, oni bi na njih išli pa makar pužući. Htio sam narediti mujezinu da prouči ikamet i zapovjediti nekome da bude imam svijetu, a ja da uzmem nekoliko glavnji vatre i zapalim (kuću) onome koji nije još izašao (u džamiju) na namaz.”


Ovaj nam hadis eksplicitno ukazuje da je izostavljanje sabaha i jacija-namaza u džematu najveći dokaz uvlačenja nifaka (licemjerstva) u srce.

Sabah-namaz je dozvola (licenca) za viđenje Rahmana na ahiretu.

Džerir ibn Abdullah el-Bedželi, radijallahu anhu, pripovijeda: “Bili smo kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i on pogleda u Mjesec, a bijaše noć punog Mjeseca (uštap) i reče:

‘Zaista ćete vi vidjeti svoga Gospodara kao što vidite ovaj Mjesec; nimalo se nećete namučiti u Njegovom viđenju, pa ako ste u stanju da vas ne prođe namaz prije izlaska sunca (sabahski) i prije njegova zalaska (ikindijski), onda tako postupite.’ Tada je još citirao (ajet): ‘…i veličaj Gospodara svoga i zahvaljuj Mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska…‘
(Kaf, 39).”

Sabah-namaz je jedna od najvećih zaštita od džehennemske vatre.

Prenosi Ebu Bekr ibn Umare ibn Ruejbe, od svoga oca da je rekao: ”Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže: ‘U Džehennem neće ući onaj ko klanja prije izlaska sunca i prije njegova zalaska” tj. sabah i ikindiju.”

Treba li vjerniku veća i bolja garancija od one koju mu nudi Uzvišeni Gospodar! Garancija da će biti sačuvan strahota Džehennema – njegovih jama, okova, otrova, plamenova, vrućina, hladnoća…, i svega onoga što je tamo pripremljeno za nevjernike.

Sabah-namaz je kefaret (iskup) za pola života jer briše grijehe između sabaha i jacije.

Prenosi Ishak ibn Seid ibn Amr ibn Seid ibn el-As koji kaže: Pričao mi je moj otac, a on od njegovog oca, gdje kaže: “Bio sam kod Osmana pa je zatražio vodu za abdest te rekao: Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad je rekao:

‘Nema tog čovjeka muslimana kojem nastupi propisani namaz pa lijepo i propisno pristupi njegovom abdestu, strahopoštovanju i klanjanju (ruku`u) a da to neće biti iskup za ono što je ranije bilo od grijeha, ukoliko ne bude radio velike grijehe. I tako čitavog života.”

Sabahski sunnet bolji je od čitavog dunjaluka.

Prenosi Aiša da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Dva rekata sabahskog sunneta bolja su od dunjaluka i svega što je na njemu.”

A u drugom rivajetu od nje stoji da je on, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi dva rekata prilikom pojave zore rekao:
“Njih dva su mi draža od svog dunjaluka.”


Kada bi Enes ibn Malik, radijallahu anhu, propustio sabahski namaz, plakao bi i govorio: “Prošao mi je sabah-namaz. Da čitav dunjaluk imam, ne bi mi bio drag kao ovaj namaz.”

Bereket u nafaki dolazi sa sabah-namazom. Taj bereket je i u vremenu i u imetku i u traženju nauke…

Prenosi Sahr el-Gamidi da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Allahumme, barik li ummetii fii bukuurihaa”, tj. ”Bože moj, blagoslovi mom ummetu njegovo ranjenje`’. Prenosilac dalje kaže: “I kada bi slao izvidnicu ili vojsku, slao bi je početkom dana.” A Sahr je bio čovjek trgovac i kada bi slao svoju trgovačku karavanu, slao bi ih početkom dana te je obilato zarađivao i imetak mu se umnožio.”

Sabah-namaz uvodi čovjeka pod zaštitu Allaha Uzvišenog, Njegovu garanciju i Njegov zavjet.

Prenosi Džundub ibn Abdullah da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
“Ko klanja sabah-namaz, on je pod Allahovom zaštitom, pa zato budite pažljivi prema takvoj osobi (kako je ne bi povrijedili), a ko povrijedi onoga ko je pod Allahovom zaštitom, Allah će ga dostići, a onda će ga strovaliti u vatru Džehennema.”

Sabah-namaz je jedan od izvora svjetlosti (nura) na Sudnjem danu.

Prenosi Burejde el-Eslemijj da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “One koji po mraku i tami idu u džamiju, obraduj potpunim svjetlom na Sudnjem danu.”

Sabah-namaz je jedna od najvećih Božanskih garancija za ulazak u Džennet.

Prenosi Ebu Bekr ibn Ebi Musa od svoga oca da je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko klanja sabah i ikindiju (berdejni), ući će u Džennet.”

Zar može postojati čovjek koji je čuo za Džennet, njegove rijeke i njegova stabla, njegove ruže i njegove potoke, njegov Selsebil i njegovu hranu i piće, njegove meleke i njegove hurije, njegove mladiće, njegova prostranstva i njegove hladove, a onda zanemariti uzroke koji vode njemu i puteve koji priskrbljuju Allahov rahmet kako bi bio od njegovih stanovnika. A uistinu je Džennet Allahova dragocjena roba. Da bismo je kupili, moramo poraniti i požuriti na sabah i na ikindija-namaz u džamiji kako bismo zaradili ovo Božansko obećanje koje nam je obećao jezikom Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Kako klanjati sabah namaz?